คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  และสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ

    รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ป.ตรี 2/2560 จำนวน 3 คน (วิชา 235-230) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาฯ ภายในวันที่  25  ธันวาคม 2560  สอบถามรายละ

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development Inter
Page 1 of 2