ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัด ทัศนศึกษาในรายวิชา 235-404 Quarry Dimension stone and Sand Mine เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการศึกษาภาคสนามและ เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในพื้นที่จริง

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอและสอบโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่และโครงงานวิศวกรรมวัสดุ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ที่ได้ รางวัลชนะเลิศ ในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวก

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สลิตา  เพชรสังข์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผล
Page 1 of 3