คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  และสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ

  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธั

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development Internat

นายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ได้ส่งมอบหนังสือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 เล่ม ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรม
Page 2 of 3