อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สลิตา  เพชรสังข์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผล

  คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  และสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ

  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธั

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development Internat
Page 2 of 3