คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  และสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ต่อ คณะกรรมการสภาวิศวกร  เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานเหมืองแร่ และโลหะการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด   ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561  ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ