อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สลิตา  เพชรสังข์

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง : การศึกษาการประเมินอายุในการเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิดินัมเกรด 2.25Cr-1Mo กับเกรด 9Cr-1Mo-V

(Study of Life Assessment for Cr-Mo Steels Grade 2.25Cr-1Mo and Grade 9Cr-1Mo-V)