ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอและสอบโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่และโครงงานวิศวกรรมวัสดุ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ภาควิชาฯ ได้จัดประกวดรางวัลการนำเสนอดีเด่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนรางวัลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 รางวัล