ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัด ทัศนศึกษาในรายวิชา 235-404 Quarry Dimension stone and Sand Mine เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการศึกษาภาคสนามและ เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในพื้นที่จริงก็จะสามารถเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น