ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
โทร : 074-287316
 

 

                        

ดร.พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพวิจัยและบัณฑิตศึกษา
โทร : 074-287321  

 

 ดร.มัทนา ฆังคะมโณ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
และกิจกรรมนักศึกษา
โทร : 074-287323     
 

 

 

         
ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล  
โทร : 074-287328
 

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
โทร : 074-287318   

   รศ.กัลยาณี  คุปตานนท์
โทร : 074-287315
  ผศ.ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร  
โทร : 074-287325   
  ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี
โทร : 074-287322
 

     
ดร.สมใจ จันทร์อุดม
โทร : 074-287327  
  อาจารย์พงศ์ศิริ จุลพงศ์
โทร : 074-287312
  อาจารย์วิฆเนศว์ ดำคง
โทร : 074-287320   
  อาจารย์ชนินทร์ ดำรัสการ
โทร : 074-287317
  อาจารย์หทัยชนก วัฒนศักดิ์
โทร : 074-287319
               
ดร.สลิตา  เพชรสังข์
โทร : 074-287333