นางทิชากร  สุวรรขำ
เลขานุการภาควิชาฯ
โทร : 074-287066
นายวรวัช โภไคยอัจจิมา
นักวิชาการอุดมศึกษา 
โทร : 074-287330
 

นางนัตติยา  บัวชื่น
พนักงานพิมพ์
โทร : 074-287065

   นายอนุศิษฏ์  ยอดจันทร์
วิศวกร
โทร : 074-287329
  นางปรีดาภรณ์  จันทรัตน์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
โทร : 074-287331
  นายชิตพล  เอียดปาน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
โทร : 074-287332