นางสาวไปรดา พรหมรักษา การศึกษาและพัฒนาเกราะกันกระสุนจากวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม
นายอารักษ์ พูลศักดิ์ การพัฒนากระเบื้องเซรามิกผสมหินฮอร์นเฟลส์กับหินเพอร์ไลต์
นางสาวจารุวรรณ มณีรัตน์ ผลของไดโอดเปล่งแสงในปกิกิริยาโฟโตแคตะไลติก
นางสาวเนตรนภา ทัศนเบญจกุล การศึกษาและพัฒนาเกราะกันกระสุนจากวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม
นางสาวปิยวดี  สุมล อิทธิพลของอิตเทรียมออกไซด์ต่อสมบัติโฟโตแคตะลิกของไทเทเนียมไดออกไซด์
นายทรงยศ จันทวดี  การศึกษาพฤติกรรมการไหลของโลหะกึ่งของแข็งในกระบวนการหล่อฉีด
นางสาวสุรีพร รัตนดากุล  การศึกษากลไกการแตกและพัฒนาเกราะกันกระสุนจากวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียม

นายธีรศานต์ 

นางสาวสกุณา

เหมมันต์ 

ฤทธิพรัต

การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมจากระบบ FeTiO3-B2O3-Al โดยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง 
นางสาวธันยพร  พันธุ์วิชาติกุล  การศึกษาประสิทธิภาพของจานขัดดีบุกผสมพลวงที่ผลิตจากกระบวนการหล่อแบบ Semi-Solid 
นางสาวธารา  เหมมิจฉา  กระเบื้องเซรามิกหางแร่ดินขาวผสมเถ้าแกลบดา 
นางสาววราภรณ์ แสงแก้ว  สมบัติของน้ำยำเคลือบสีรถยนต์ที่มีส่วนผสมของ อนุภำคนำโนของซิลิกำและไทเทเนียมไดออกไซด์ 
นางสาวอัจฉรา  แสงจันทร์  อิทธิพลของ กระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติ ทางกลและ โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสม A356 ขึ้นรูปโดยการหล่อกึ่งของแข็ง ที่ผ่านการเชื่อมเสียดทานแบบกวน