นางสาวอาลิตา หมัดเจริญ การพัฒนาเทคนิคสาหรับการเคลือบผิวโลหะด้วยอะลูมินาโดยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
นางสาวปาณิตา  อาจสุวรรณ์ กระเบื้องเซรามิกหินฝุ่นแกรนิต
นายพิทักษ์  กอศรีมงคล  การสังเคราะห์ผงซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีการแยกสลายละอองด้วยความร้อน
นางสาวอาซีย๊ะ  หมักหมัน  กระเบื้องเซรามิกซีโอไลต์เติมผงหินชนวน 
นางสาวอัจจิมา สุขสืบ  การพัฒนาให้เกิดความสม่าเสมอของโครงสร้างและธาตุผสมของชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเกรด 7075 ที ผ่านการทุบขึ้นรูปในสภาวะกึงของแข็ง 
นางสาวปรางทิพย์  คาหล้าทราย พัฒนาการขึ้นรูปกระบวนการหล่อขี้ผึ้งหายโดยอะลูมิเนียมกึ่งแข็งเกรด 356และกระบวนการขึ้นรูปดีบุกโดยแม่พิมพ์ยางซิลิโคน 
นายธีระศักดิ์  คันธิก  การพัฒนาความแข็งแรงของอลูมิเนียมเกรด 7075 ด้วยกรรมวิธีทุบขึ้นรูปในสถานะกึ่งของแข็งโดยการปล่อยฟองแก๊สระหว่างการแข็งตัว