นางสาวชมัยพร 

นางสาวพรนัชชา

อัยราคม 

สมบูรณ์

อิทธิพลของการเติมธาตุเจือที่มีผลต่อการปรับสมบัติเชิงกลและ
โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075 ที่ขึ้นรูปโดย
วิธีการหล่อกึ่งของแข็งแบบ GISS ด้วยกระบวนการทางความร้อน 

นางสาวฉัตรกมล 

นางสาวตุลยา

จิตรตรง

ทองรักษ์

การสังเคราะห์นาโนซิลิกาจากใบของพืช 

นายเกษมศักดิ์ 

นางสาวแสงดาว

ใจรักษ์ 

เพ็งประดับ

การสังเคราะห์เม็ดสีเทอร์โมโครมิกโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ระดับนาโนที่สามารถเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
นางสาวกีรติกานต์  นิลยอง เนื้อกระเบื้องดินเผาผสมเถ้าใยปาล์มน้้ามัน 
นายไกรวุฒิ หอยิ่งเจริญ  การเชื่อมทิก อลูมิเนียม 7075 
นายคุณานนท์  ลิ่มปรัชญา  ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอลูมิเนียม SSM356 
นางสาวลดา  มนตรี การยืดอายุผักสลัดด้วยฟิล์มที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ 
นางสาวมาริสา  ปิ่นวิเศษ  การปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลในการเชื่อมสภาวะกึ่งแข็งของ SSM 356 

นางสาวนิตยา

นางสาวหนึ่งฤทัย 

ดาศิริ 

แก้วประสิทธิ์

วัสดุผสมสามองค์ประกอบจากยางธรรมชาติที่มีสมบัติการนาไฟฟ้าสม่าเสมอ 
นายปริวรรต เต็มลักษมี  การศึกษาสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมกึ่งของแข็ง AC4C หล่อขึ้นรูปด้วยวิธี Permanent Mold Casting 
นางสาวพัชรี  ศรีปาน การศึกษาสมบัติพลาสติกซิตีของโลหะกึ่งของแข็งที่หล่อขึ้นรูปโดยวิธีการหล่ออัด

นายพิชัย

นางสาวอทิตยา

ใจพาสนศิริ

พฤกษผล

อิทธิพลของการเติมธาตุเจือที่มีผลต่อการปรับสมบัติของอะลูมิเนียม ผสม A2024 ที่ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อกึ่งของแข็งแบบ GISSGISSGISS ด้วยกระบวนการทางความร้อน 

นางสาวสายฝน

นางสาวอุบลวรรณ

ศิริไชย

เอกภาพสากล

การสังเคราะห์สารประกอบลิเทียมเหล็กฟอสเฟสโดยวิธีแยกสลายละอองด้วยความร้อน
นางสาวเสาวภา ชูศรี เนื้อกระเบื้องเซรามิกหินฝุ่นแอนดีไซต์ผสมเถ้าไม้
นางสาวศศิกร ประสารการ กระเบื้องหินดินดานเนื้อภูเขาไฟผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ
นางสาวศิมาพร คามานันท์ กระเบื้องหินดินดานเนื้อภูเขาไฟผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ
นางสาวสุชาดา ประโยชน์ สมบัติยางธรรมชาติที่เหมาะกับการรับและกระจายแรงสาหรับรักษาอาการปวดส้นเท้า
นายธณัฐ ธรรมสุนทร การเชื่อมทิกโดยการใช้แก๊สแอคทีฟแก๊สเป็นแก๊สปกคลุม

นางสาวธาชินี

นางสาวปาวีณัฐ

บัวทองจันทร์

แสนเดช

การสังเคราะห์สารประกอบซิงค์สะแตนเนต โดยวิธีแยกสลาย
ละอองด้วยความร้อน
นายถิรวุฒิ ไชยวัฒน์ เบาะนั่งและเบาะรองหลังเพื่อสุขภาพ

นายวรวิทย์

นายวีระวงศ์

จิตรเอื้อกุล

รัตนสินทวีกุล

การขึ้นรูปและสมบัติวัสดุคอมโพสิทสาหรับทาไม้เท้า
นายวิทยา พรหมมินทร์ การเคลือบซิลเวอร์นาโนบนใยแก้ว
นางสาววันวิสาห์ สีถัน แก้วและแจกันเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อยืดอายุดอกไม้สด