นายอดิศักดิ์ สนแดง  การย่อยสลายเมทาลีนบลูด้วย N-doped TiO2/SnO2 
นางสาวกฤตชญา หนูหมาด  การปรับปรุงคุณภาพน้ายางพาราที่มีความเข้มข้นต่้าผสมเถ้าปาล์มน้ามัน
นายเกียรติศักดิ์  ระวังวงศ์  การศึกษาสมบัติพลาสติกซิตีของอลูมิเนียมกึ่งของแข็งเกรด 6061 ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อแบบไดคาสติง 
นางสาวเมทนี  อ้วนเส้ง  การใช้ประโยชน์ของเถ้าลอยในการผลิตแก้วเซรามิก 
นางสาวภารดี อุระชื่น การกำจัดฟีนอลที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยงินไนโตรเจนและซัลเฟอร์ที่เคลือบใยแก้ว
นางสาวพัชรี  รัตนพิรุณ  คุณประโยชน์ของแก้วขวดโซดาและเถ้าหนักในการผลิตแก้วเซรามิก 
นางสาวปุณนภา แพทย์เพียร สมบัติของน้ำยำงควำมเข้มข้นต้ำเติมเถ้ำลอยถ่ำนหิน 
นางสาวรัตติกาล สุริยะ การผลิตแก้วเซรามิกจากส่วนผสมของแก้วขวดใสกับเถ้าปาล์มน้ามัน 
นายสายชล ชูทองคา การศึกษาการเชื่อมพอกผิวแข็งและโครงสร้างจุลภาคบนเหล็กกล้าแมงกานีสสูง
นางสาวศิรินาถ  จินเอียด  การสังเคราะห์นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนอนุภาคยิปซัม 
นางสาวสีตีคอรีเยำะ  เจ๊ะเด็ง  คุณลักษณะน้ำยำงพำรำควำมเข้มข้นต้ำเติมด้วยดินขำวแปร 
นางสาวสุธินี  ไชยสุริยา การผลิตมวลรวมน้าหนักเบาจากเศษแก้วขวดใสและเถ้าลอยไม้ยางพารา
นายธีระศักดิ์ รัตนพงษ์ ศึกษาเปรียบเทียบ การเชื่อมซ่อมเหล็กกล้าแมงกานีสสูง ด้วยการเชื่อมพอกผิวแข็งและการเชื่อมสร้างเนื้อ
นางสาวตุลย์วิลา แซ่โค้ว    สูตรและสภาวะการขึ้นรูปรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยหางแร่ดินขาว
นางสาววิชดา ศรีเมืองแมน พฤติกรรมของยางธรรมชาติที่มีความเข้มข้นตํ่าผสมเถ้าแกลบสังข์หยดดำ
นางสาววรลักษณ์ เหร็มเส็ม จีโอพอลิเมอร์เพสต์ที่ทำจำกดินขำวแปรผสมเบนโทไนต์ใช้เป็นอิฐและเคลือบไม้อัด