นายเชาวนะ พันธ์สวัสดิ์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมอารีนา เพื่อสร้างแบบจาลองในงานขนส่งของเหมืองหิน
นายจตุภูมิ  ชูชาติ การทดลองแต่งแร่หายากจากหางแร่ทิ้งของกระบวนการแต่งแร่ดินขาวของบริษัทมินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวล ลอปเมนต์ จากัด
นายจักกฤษณ์ สุนทรานุรักษ์ การใช้เศษขวดแก้วใสทาเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย
นายพัฒโนทัย  ยุทธวรวิทย์ การพัฒนา Elutriator สาหรับแต่งหางแร่เหล็ก
นายสุรชัย  เข็มทอง สมบัติทางธรณีเทคนิคของยิปซัมเซเลไนต์
นายธีรพล  สุขวัฒนาสินิทธิ์ การศึกษาพัฒนาเทคนิคการระเบิดโดยไม่มีหน้าอิสระเหมือง ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ