นายอธิวัฒน์  กลิ่นหอม ความเป็นไปได้ในการแต่งแร่ทรายแก้วเกรดต่ำ
นายชัยณรงค์ จันทร์มณี มอร์ต้าร์มวลรวมหินทรายบดผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ
นายชวลิต คงสนอง การสร้างแบบจาลองอุโมงค์ในงานเหมืองใต้ดิน
นายนาตพล ช่วยเพ็ง วัสดุถมกลับโดยใช้หินท้ายรางและหางแร่ดินขาวจากโรงแต่งแร่ดินขาว
นายพีรพัฒน์  บุญล้า วัสดุถมกลับจากหางแร่ดินขาวและหินท้ายรางจากโรงแต่งแร่ดินขาว 
นายธนาณุวิทย์ สวนกูล การสร้างแบบจาลองอุโมงค์ในงานเหมืองใต้ดิน
นายวิกรม ไกรเสม คอนกรีตมวลรวมหินทรายแป้งผสมเศษอิฐดินเผาบดละเอียด
นายนลิน  ณรงค์ การศึกษาพัฒนาเทคนิคการระเบิดโดยไม่มีหน้าอิสระเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ

นางสาวพวงแก้ว

นางสาวรวิกานต์ 

บัวทอง

อมฤตเบญจฤทัย

หินฝุ่นแกรนิตใช้เป็นวัสดุสารสีเซรามิกและแร่ผสมเพิ่มในมอร์ต้าร์

นายสิทธิชัย 

นายวัชรินทร์

สุขกลิ่น

 ตุ้ยนะ

การสารวจชั้นใต้ดินระดับตื้นด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาววาทินี  วัฒนสิทธิ์น การศึกษาการลอยแร่เหล็กจากแหล่งแร่เหล็กของบริษัท พีทีเคไมนิ่ง

นายบัญญัติ 

นายพงษ์ตะวัน

เดชรัศมีธนวงศ์

เนื้ออ่อน

ปัจจัยทางธรณีเทคนิคและแบบจาลองอัตราส่วนปลอดภัยของหน้าเหมืองอะลาบาสเตอร์