นายเอกวิทย์ สมบูรณ์ การแต่งแร่เซอร์คอนจากหางแร่ดีบุก
นายอนุรักษ์  เกิดดี การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่ความร้อน
นายชลายุทธ สุวรรณะ สมบัติของคอนกรีตมวลรวมหินทรายเกาะยอผสมเถ้าแกลบสังข์หยด

นายกฤษดา

นายวีระศักดิ์ 

โอฐิบาล

พรรณราย

การจัดการคุณภาพน้าในโรงโม่หิน
นายจรินทร์  ทิมดี การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน

นายเกตุทิพย์

นายสิริโรจน์

เหมทานนท์

มีศรี

การศึกษารูปแบบและขนาดของอุโมงค์โดยการสร้างแบบจาลอง
นายกอบกิจ  จิตนุกูล สมบัติของคอนกรีตมวลรวมจากกรวดทะเลสาบสงขลาผสมเถ้าแกลบสังข์หยด

นายกฤษณะ

นายอภิวัฒน์ 

มีแสง 

ชูมณี

การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
นายนันทวัฒน์  เดมีย์กุล มอร์ต้าร์จีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา

นางสาวนิภาวรรณ 

นางสาวอุมาพร 

สมสาราญ

สมณกิจ

อุณหภูมิสะสมในหินชนิดต่างๆ
นายปฏิพัทธ์ เพ็ญทอง ศึกษาสมบัติของคอนกรีตใส่มวลรวมหินพัมมิซที่เคลือบด้วยน้ายางธรรมชาติและผงหินชนวน
นายพัทรดิศ  ทิพย์เดช การบดแร่เฟลด์สปาร์โดยใช้สารช่วยบด
นางสาวเพชรรัตน์  ประสิทธิภาพ การเก็บแร่ดินขาวกลับจากหางแร่ดินขาวระนอง

นายภานุวัฒน์ 

นายวีระพันธ์ 

เพ็ชรนิล

สูงสุข

การจัดการคุณภาพอากาศโรงโม่หิน
นายพิศิษฐ์  วิชัยยุทธ การศึกษาการแยกแร่ไคยาไนต์ออกจากแร่เซอร์คอนโดยวิธีการลอยแร่
นายพงศ์พันธ์  พันธ์พงศ์ การคาดคะเนอายุการใช้งานของหินเกราะกันคลื่นชนิดแกรนิต กรณีศึกษาหินแกรนิตทุ่งหวัง สงขลา

นายพงศธร 

นางสาวบุญติกา 

พูลศิริ

พ่วงพี

การจัดการคุณภาพเสียงในโรงโม่หิน
นายสิทธิญาณ  ลิวา การประเมินแผ่นหินอ่อนด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่ความร้อน
นายสุเทพ วิมลกิตติพงศ์  การปรับปรุงคุณภาพของแร่ทาเป็นอัญมณีด้วยกรรมวิธีความร้อนและกรด
นายทวีศักดิ์ ถิ่นปากพนัง การปรับปรุงคุณภาพของดินฐานรากใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายวิริยะ  ทองคาอยู่ การแต่งแร่ทรายจากกระบวนการผลิตแร่ดินขาวระนองเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกส์