นางสาวอิมตีซาล ดอเล๊าะ แผนที่ความอ่อนไหวของแผ่นดินถล่มในพื้นที่จังหวัดสตูลเน้นระบบภูมิสารสนเทศและวิธีดัชนีพืชพรรณ
นายเจนวิทย์ สุริยะโชโต การพัฒนาเครื่องวัดคลอไรด์สาหรับคอนกรีต

นายจิราวัฒ 

นายอุดมศักดิ์

มานิตย์

บัวงาม

สมบัติของวัสดุซีเมนต์ใส่พัมมิซผสมเถ้าปาล์มน้ามันเสริมก้าลังด้วยเส้นใยมะพร้าว

นายโญอัรรี

นายวิสิฐ

บินหยีสะมะแอ

บุญสิน

สมบัติของอิฐบล็อกมวลเบาผสมเถ้าแกลบขาวและเติมกากน้าตาลอ้อย

นางสาวกชภัส

นางสาวอนงค์นาฏ

จารุวรินทร

ชินวงศ์

การบ้าบัดน้้าทิ้งของโรงโม่หินวังไผ่

นายนัฐรัช

นายมุมิน

จันทร์ทอง

กุลคีรีรัตนา

การออกแบบอุโมงค์ใต้ดินโดยใช้โปรแกรม UDEC

นายนันทวิทย์

นายศรวิษฐ์

ชัยวิชิต

ลิขิตวานิช

การศึกษาสมบัติของคอนกรีตมวลรวมจากเศษหินเหมืองเกาะสะบ้าผสมเถ้าปาล์มน้ามัน

นางสาวภัทรปาณ

นางสาววาสนา

ไอสุวรรณ

แก่นทองแดง

พฤติกรรมของวัสดุซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบขาวเสริมกาลังด้วยท่อนาโน
คาร์บอนเชิงเดี่ยว

นายประกอบ

นายสุพัฒน์

บริเวธานันทน์

อินทสระ

โปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกขนาดปากโม่และการทาสมดุลมวล

นายกรวิทย์

นางสาวสยุมพร

เกื้อสกุลรหัส

ศรีพุฒิรหัส

เทคนิคการระเบิดแรงสั่นสะเทือนต่่าที่เหมืองแม่เมาะ
นางสาวสุภาวรรณ น้ารอบ การศึกษาการแยกแร่ไมกาในของเสียจากกระบวนการแต่งแร่ดินขาวระนอง

นายธาวิน

นายพีระพงษ์

นายวรภัทร

สุวรรณรัตน์

จันทะนะ

มะสะมะแอ

การศึกษาประสิทธิภาพของโรงแต่งแร่ที่เหมืองเฮนดา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นางสาวธัญญลักษณ์

นางสาวเสาวรัตน์

คร้ามสมอ

เรืองรอง

การประเมินประสิทธิภาพการขนส่งในเหมืองโดยการสร้าง
แบบจาลอง