นายชัยจักรภพ

นายอิศเรศ

เพ็ชรย้อย

พรมเมศร์

ความต้านทานทางเคมีของมอร์ต้าร์และคอนกรีตมวลรวมหินควอร์ตไซต์ผสมเถ้าไม้ยางพารา

นางสาวเขมพร

นายเอกรินทร์

ศรีสุทธิ์

ประดิษฐพุ่ม

การใช้หลัก Waveform Interference ในการลดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด ในเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ 

นายกฤดินันท์ 

นายกองพล

นางสาวปลายฝน

ทองวงศ์ 

เอี่ยมสกุล

ทองนิลภักดิ์

สร้างแบบจาลองของอุโมงค์เหมืองใต้ดินเกลือหิน
นายณรงค์ศักดิ์  เดชอุดม  สำรวจกำรแปรผันพำรำมิเตอร์ของกำรระเบิดตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำของเหมืองหินปูน 
นายภูวนัย ฉันโชคดี  การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการระเบิดในการทาเหมืองแร่ยิปซัม

นายพงศ์ภัค 

นายพงษ์เทพ

สุขสวัสดิ์ 

บุญคงทอง

คอนกรีตโฟมผสมเถ้าไม้ยางพาราและเถ้าปาล์มน้ามัน