นายพชรวัฒน์ ปานสีใหม  การบดเปียกแร่ดินขาวอย่างละเอียด 

นางสาวบุษรา

นายพรเทพ

หมันประสงค์ 

ไหมใจดี

การออกแบบและสร้างแบบจาลองของอุโมงค์สาหรับเหมืองใต้ดิน
เกลือหิน 

นางสาวณัฐกัญญา

นางสาวจุฑาทิพย์ 

เจียะสถิตย์ 

สายแก้ว

การแยกแร่ทรายชายหาด 
นางสาวกัญญารัตน์  พิกุลงาม  การบดแร่ฮาลลอยไซต์ 
นางสาวมาลัยวัลย์  ถนอมศิริศิลป์  คอนกรีตพัมมิซผสมหินเพอร์ไลต์และน้ำมันเครื่องใช้แล้ว 

นางสาวงามเพชร 

นายณัฐพล

สินไหม 

ผุดลาภ

การประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel® ในการตรวจทานแร่ภาคสนาม
นายนิพล  คงพุ่ม  สมบัติของคอนกรีตพรุนใส่แก้วขวดสีน้ำตำลเป็นทรำยผสมกับยิปซัมสังเครำะห์
นายณัฐวุฒิ  แตงวิเชียร  สารสนเทศภูมิศาสตร์และความเปราะบางวิเคราะห์ความเสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายธนพัฒน์ 

นายพรรษวุฒิ

พิสุทธิ์กวิน 

พรมทองบุญ

โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่องานออกแบบโรงโม่หิน 

นายคธาเทพ 

นายภานุวัฒน์

มุกสง 

มุนทา

การปรับปรุงกาลังการผลิตเหมืองหินปูนและลดแรงสั่นสะเทือน ด้วยการใช้เทคนิคการระเบิดแบบใช้กรวยอุดรูระเบิด

นายพศุตม์ 

นายกิตติศักดิ์

จิตตานุพงศ์ 

นาไพศาล

การประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนระบบกาจัดฝุ่นของโรงโม่ 

นายพงศธร 

นายปรัชญา

มุสิกะ 

จันทสุวรรณ

การพัฒนาอิฐกันการแผ่รังสีใส่หินเซอร์เพนทิไนต์ 

นายสมัชชา

นายกฤษฎา

ชีวะพันธ์  

ช่างสลัก

การศึกษาขั้นต้นในการคัดแยกกรวดทรายออกจากถ่านกัมมันต์โดยใช้ฮัมฟรีย์สไปรอล 
นายธนากร สาเหล้  การออกแบบเหมืองและผลิตแร่แบไรต์ บ้านห้วยแรด เมืองบัวละพา
แขวงคาม่วน สปป.ลาว 
นางสาวธันยาภรณ์   จันทร์ศรีนวล  การพัฒนาคอนกรีตพรุน ตอนที่ 2: ใส่หางแร่ดินขาว 
นายธนธร  จุสกรณ์  การประเมินประสิทธิภาพระบบขนส่งในเหมืองหินด้วยโปรแกรม Arena การออกแบบ 

นายวชิรา 

นายเศรษฐพงศ์

อ่อนอุดม 

สุวรรณรัตน์

การแยกขยะพลาสติกโดยวิธีมัชฌิมหนักและการลอยแร่