• Welcome to  Department of Mining and Materials Engineering  Faculty of Engineering
    Welcome to Department of Mining and Materials Engineering Faculty of Engineering
IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุและสภาวิศวกรเข้าประชุมร่วมเพื่อรับรองหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

  คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่...

IMAGE

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ภาควิชาฯ

    รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ป.ตรี 2/2560 จำนวน 3 คน (วิชา 235-230) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถสมัครได้ที่...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development...

IMAGE

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 ได้มอบหนังสือให้แก่ภาควิชาฯ

  ด้วยนายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ได้ส่งมอบหนังสือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จำนวน...

IMAGE

โครงการก้าวคนละก้าว

    ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ มาศนิยม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ