หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาหลักสูตรจะมีการดำเนินต่อไปเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูง สามารถแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างเทคโนโลยีของตนเองได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของคนให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2555

Website : Graduate School, Prince of Songkla University

 

 

Engineering Central Services (ECS) for PSU Engineering Staff ไปยัง URL 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรทั้งหมด ไปยัง URL 
 

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

 

ระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยัง URL 
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปยัง URL 
 
วิสัยทัศน์

คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศ

พันธกิจ
  1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล
  2. สร้างบูรณาการและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงสู่สากล
  3. บริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ
ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T
  • S Strive for Success มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • M Mankind คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  • A Attitude มีทัศนคติที่ดี
  • R Responsibility มีความรับผิดชอบ
  • T Teamwork มีการทำงานเป็นทีม