วิศวกรรมวัสดุเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ โครงสร้างของวัสดุ สมบัติของวัสดุ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างวัสดุใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ได้สมบัติใหม่ที่ต้องการ หลังจากนั้นก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต สามารถที่จะทำการผลิตเพื่อนำมาใช้งานได้ตามสมรรถนะที่ต้องการและยังเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการบริหารงานการผลิตเพื่อให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพดี คุณภาพดี และมีต้นทุนต่ำ

ข้อมูลหลักสูต ปรับปรุง 2559