• Welcome to  Department of Mining and Materials Engineering  Faculty of Engineering
    Welcome to Department of Mining and Materials Engineering Faculty of Engineering
IMAGE

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์

    สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ขอแสดงความยินดีกับ   คุณนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์    (ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  รุ่นที่ 10)  ...

IMAGE

แนะนำอาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาฯ

  อาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.นฤมล  เสาอนันต์   จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุและสภาวิศวกรเข้าประชุมร่วมเพื่อรับรองหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

  คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่...

IMAGE

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ภาควิชาฯ

  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International...

IMAGE

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 ได้มอบหนังสือให้แก่ภาควิชาฯ

นายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ได้ส่งมอบหนังสือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 เล่ม...

IMAGE

โครงการก้าวคนละก้าว

    ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ