• Welcome to  Department of Mining and Materials Engineering  Faculty of Engineering
    Welcome to Department of Mining and Materials Engineering Faculty of Engineering
IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันประดิษฐ์รถ Power jet car ประจำปี 2561

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดโครงการแข่งขันประดิษฐ์รถ Power jet car โดยใช้พลังลมจากลูกโป่ง ประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้จัดทัศนศึกษารายวิชา 235-404 Quarry Dimension stone and Sand Mine

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัด ทัศนศึกษาในรายวิชา 235-404 Quarry Dimension stone and Sand Mine เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอและสอบโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ และโครงงานวิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอและสอบโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่และโครงงานวิศวกรรมวัสดุ ประจำภาคการศึกษาที่ 2...

IMAGE

งานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากรครั้งที่ 7

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ที่ได้...

IMAGE

แนะนำอาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สลิตา  เพชรสังข์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุและสภาวิศวกรเข้าประชุมร่วมเพื่อรับรองหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

  คณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เข้าประชุม เพื่อรับรองหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่...

IMAGE

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ภาควิชาฯ

  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เลขาธิการ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา  ณ  CM&USD 2017   Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International...

IMAGE

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 ได้มอบหนังสือให้แก่ภาควิชาฯ

นายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ได้ส่งมอบหนังสือ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 เล่ม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ