สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 074-287065-66  
โทรสาร 074-287066
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 https://www.facebook.com/psumnemae 

 

Department of Mining and Materials Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University (PSU)
KorHong Subdistrict, HatYai, Songkhla Province, 90110
Tel. (+66) 074-287065-66  
Fax (+66) 074-287066