Slide

สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

Slide
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

วิศวกรรมเหมืองแร่เป็นสาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมของหิน ลักษณะการวางแผนออกแบบ การควบคุมการทำเหมืองแร่ กระบวนการผลิตสินแร่ และกระบวนการแยกแร่ รวมไปถึงงานโลหะกรรม วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยาประยุกต์ เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และโยธา

สาขาวิศวกรรมวัสดุ

เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ โครงสร้างของวัสดุ สมบัติของวัสดุ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างวัสดุใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ได้สมบัติใหม่ที่ต้องการ หลังจากนั้นก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต สามารถที่จะทำการผลิตเพื่อนำมาใช้งานได้ตามสมรรถนะที่ต้องการ