วิสัยทัศน์

คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศ

พันธกิจ
  1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล
  2. สร้างบูรณาการและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงสู่สากล
  3. บริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ
ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T
  • S Strive for Success มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • M Mankind คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  • A Attitude มีทัศนคติที่ดี
  • R Responsibility มีความรับผิดชอบ
  • T Teamwork มีการทำงานเป็นทีม