หลักสูตร
 • ปริญญาตรี 2 สาขา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวิศวกรรมวัสดุ
 • ปริญญาโท 2 สาขา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวิศวกรรมวัสดุ
 • ปริญญาเอก 1 สาขา สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ทำไมต้องเรียนวิศวฯ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ม.อ.
 1. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศ
 2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ในภาคใต้ที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ และหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
 3. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
 4. มีศูนย์ทดสอบความรู้ใบประกอบวิชาชีพที่คณะฯ
งานสำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
งานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ
 • นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
 • นักวิชาการหรืออาจารย์ที่สอนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ในสถาบันการศึกษา
 • วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • นักวิจัยด้านวิศวกรรมวัสดุ
 • นักวิชาการหรืออาจารย์สอนด้านวิศวกรรมวัสดุในสถาบันการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • ฯลฯ