หลักสูตร
 • ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
 • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
ทำไมต้องเรียนวิศวฯ ที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ม.อ.
 1. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศ
 2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ในภาคใต้ที่เปิดสอนทั้งแขนงวิศวกรรมเหมืองแร่ และแขนงวิศวกรรมวัสดุ
 3. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
 4. มีศูนย์ทดสอบความรู้ใบประกอบวิชาชีพที่คณะฯ
งานสำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
งานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ
 • นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุ
 • นักวิชาการหรืออาจารย์ที่สอนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุในสถาบันการศึกษา
 • วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • นักวิจัยด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุ
 • นักวิชาการหรืออาจารย์สอนด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุในสถาบันการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • ฯลฯ