วิศวกรรมเหมืองแร่เป็นสาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่มีการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ โดยมีสาขาย่อย คือการแต่งแร่ (Mineral Processing) การทำเหมืองเปิด (Surface Mining) การทำเหมืองใต้ดิน (Underground Mining) การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ (Environmental Management in Mining) วิศวกรรมธรณี (Geological engineering) มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ วิศวกรรมของหิน ลักษณะการวางแผนออกแบบ การควบคุมการทำเหมืองแร่ กระบวนการผลิตสินแร่ และกระบวนการแยกแร่ รวมไปถึงงานโลหะกรรม วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยาประยุกต์ เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และโยธา 

ข้อมูลหลักสูตร ปรับปรุง 2559