หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรอย่างเป็นทางการ

 

IMG 0226

IMG 0227