การวิจัย

"จากใยไหมสู่โครงร่างเลี้ยงเซลล์"

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมงานวิจัยกลุ่มวัสดุนาโนและวัสดุการแพทย์ ณ ห้องปฎิบัติการทางวัสดุ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร เพื่อการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม โดยมี ผศ.ดร.มัทนา ฆังคะมโน และทีมนักศึกษาปริญญาเอก ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย และทำการสาธิตในส่วนของงานวิจัย

งานวิจัย11

 

การอบรม-สัมมนา

“Critical Raw Materials”

วันที่ 9 และ 23 กันยายน 2565 คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ อันประกอบด้วย ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม ผศ.ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร และ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านเหมืองแร่ และบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ “การจัดทำรายการวัตถุดิบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก (Critical Raw Materials, CRM)” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม

“สอนน้องรู้น้ำ”

วันที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่และทีมงานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สนน. ได้เข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ภายใต้หัวข้อ “สอนน้องรู้น้ำ”

สอนน้องรู้น้ำ1

สอนน้องรู้น้ำ2

 

การทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากรายวิชา ณ สถานที่จริงและจากผู้ประกอบการ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

วันที่ 3 กันยายน 2565 นักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร่ชั้นปีที่ 2 ได้ออกนอกสนามเป็นครั้งแรกในเทอมการศึกษา 1-65 ในรายวิชา “ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology)” ณ แหล่งธรณีที่หลากหลายในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

ทัศนศึกษา

 

วันที่ 24 กันยายน 2565 นักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร่ ชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในรายวิชาธรณีเทคนิค (Geotechniques) ณ โรงโม่หินกฤษณ์ศิลาพร จังหวัดพัทลุง และโรงโม่ตรังภูทอง จังหวัดตรัง

ทัศนศึกษา1

 

ข่าวสารอื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ จันทร์อุดม สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

P1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้จาก Facebook สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ : https://www.facebook.com/psumnemae หรือสแกน QR Code:

 QR code