ค่าย สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย 1 (โอลิมปิกวิชาการ)

              วันที่ 17-26 ตุลาคม 2565 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดค่าย สอวน. ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากคณะจารย์ของสาขาฯ และผู้เชี่ยวชาญแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจำนวน 48 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยการเข้าค่ายดังกล่าวถือเป็นการเข้าค่ายครั้งที่ 1 เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนจำนวน 30 คน ไปสู่ค่ายฯ รอบที่ 2

             ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายในรอบสุดท้ายจำนวน 6 คน จะเป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคใต้ไปแข่งขันต่อทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับประเทศ เพื่อคัดตัวแทนระดับประเทศสู่การแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป โดยในการแข่งขันระดับประเทศปีที่ผ่านมา ตัวแทนจากศูนย์ภาคใต้สามารถทำได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งรางวัลพิเศษจากการนำเสนอผลงาน

             สำหรับน้องๆ ในระดับมัธยมผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดที่สนใจจะสมัครมาเป็นตัวแทนของภาคใต้ทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศในปีหน้า สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้จากเวปคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และเวป สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

สอวน1

สอวน2

 

การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากการทัศนศึกษานอกสถานที่ตามรายวิชาต่างๆ

             ในระหว่างเดือนสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาฯ ได้มีการโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ อันเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อได้เห็นถึงการประยุกต์ความรู้จากวิชาที่เรียนจากสถานที่จริง รวมทั้งเป็นเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประกอบการ ณ สถานที่ประกอบการต่างๆ ตามรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

             สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

             -  วันที่ 1 ตุลาคม : สำนักเครื่องมือและการทดสอบ ม.อ. ในรายวิชา 236-430 เคมีวิเคราะห์

             -  วันที่ 2 ตุลาคม : บริษัท สินหลวง จำกัด อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรายวิชา 236-301 การสำรวจในงานวิศวกรรมเหมืองแร่

             -  วันที่ 5 ตุลาคม : บริษัท ไศลรุ่งเรือง จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในรายวิชา 235-211 ชุดวิชาการทำเหมืองผิวดินและใต้ดิน

             -  วันที่ 8 ตุลาคม : บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรายวิชา 236-440 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ และ รายวิชา 236-480 การจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลภาวะในอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ

Capture1

 

             สาขาวิศวกรรมวัสดุ

             -  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 บริษัท LS Engineering & Construction Co., Ltd. อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในรายวิชา 238-480 การเสื่อมสภาพของวัสดุ

             -  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอบ้านพรุ จังหวัดสงขลา ในรายวิชา 238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและการขึ้นรูป

Capture2

กิจกรรมอื่นๆ

          วันที่ 11 ตุลาคม 2565 – การบรรยายพิเศษ จาก ดร.ภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ในหัวข้อ “Exploring the trendy electrochemical application of two-dimensional materials” แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ของสาขาวิศวกรรมวัสดุ ผ่านการจัดงานโดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ ม.อ. และการประสานงานจาก ดร.พิชามญชุ์ ศิริสินอุดมกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้จาก Facebook สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ : https://www.facebook.com/psumnemae หรือสแกน QR Code:

QR code

Facebook สาขาวิชา