ผู้บริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

rvishnu@eng.psu.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้

kweeradech@eng.psu.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการศึกษา

psalita@eng.psu.ac.th

ประธานหลักสูตร ป.ตรี

phongpat.s@psu.ac.th

ประธานหลักสูตร ป.โท-เอก

jsomjai@eng.psu.ac.th